ACC LIÊN QUÂN GIÁ RẺ

Số Tướng 101
Rank T.Anh
Số Skin 161
Ngọc 90
135,000đ
Số Tướng 114
Rank B.Kim
Số Skin 175
Ngọc 90
135,000đ
Số Tướng 80
Rank K.Cương
Số Skin 99
Ngọc 90
78,000đ
Số Tướng 84
Rank T.Anh
Số Skin 90
Ngọc 90
75,000đ
Số Tướng 93
Rank T.Anh
Số Skin 108
Ngọc 90
88,000đ
Số Tướng 112
Rank C.Thủ
Số Skin 184
Ngọc 90
140,000đ
Số Tướng 114
Rank K.Cương
Số Skin 212
Ngọc 90
178,000đ
Số Tướng 106
Rank C.Thủ
Số Skin 163
Ngọc 90
138,000đ
Số Tướng 99
Rank K.Cương
Số Skin 136
Ngọc 90
98,000đ